มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด

 

NameSizeHits
NameSizeHits
กองทุน กยศ. และ ทุน อื่นๆ
คู่มือ กยศ สำหรับนิสิตนักศึกษา6.3 MiB1032
คู่มือกิจกรรมอาสาสมัคร1.5 MiB759
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว248.4 KiB256
หนังสือแนะแนวความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา449.8 KiB353
แบบคำขอกู้เงิน กยศ1.8 MiB275
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ปี . . .32.3 KiB486
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (รายงานสถานปัจจุบัน เปลี่ยนที่อยู่)790.9 KiB273
แบบรายงานผลการศึกษา465.0 KiB632
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา509.9 KiB437
ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ
[Eng] ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗254.4 KiB865
ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน25.5 KiB536
ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗198.2 KiB1523
แบบฟอร์ม การปฏิบัติศาสนกิจ และ แบบฟอร์มทั่่วไป
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ16.6 KiB1552
สมุดบันทึกนิสิตบริการสังคม-คฤหัสถ์475.7 KiB1391
แบบกรอกประวัตินิสิตทุนเล่าเรียนหลวง 2403.1 KiB1931
แบบคำร้องขอตั้งชมรมนิสิต309.5 KiB513
แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต143.4 KiB369
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานบริการสังคม 100.8 KiB989
ใบสมัครชมรมนิสิต มจร299.5 KiB466
แผนปฏิบัติการประจำปี และ การจัดการความรู้ กองกิจการนิสิต
สรุปผลการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) เรื่อง “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนิสิต”118.0 KiB659
แผนจัดกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต382.5 KiB924
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี758.3 KiB935
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย-ฉบับที่-1121.9 MiB377
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี ๒๕๖๑299.8 KiB1208