มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด

 

NameSizeHits
NameSizeHits
กองทุน กยศ. และ ทุน อื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ปี . . .32.3 KiB478
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว248.4 KiB246
หนังสือแนะแนวความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา449.8 KiB345
แบบรายงานผลการศึกษา465.0 KiB619
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา509.9 KiB429
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (รายงานสถานปัจจุบัน เปลี่ยนที่อยู่)790.9 KiB267
คู่มือกิจกรรมอาสาสมัคร1.5 MiB730
แบบคำขอกู้เงิน กยศ1.8 MiB269
คู่มือ กยศ สำหรับนิสิตนักศึกษา6.3 MiB1004
ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน25.5 KiB522
ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗198.2 KiB1466
[Eng] ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗254.4 KiB852
แบบฟอร์ม การปฏิบัติศาสนกิจ และ แบบฟอร์มทั่่วไป
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ16.6 KiB1488
แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต143.4 KiB355
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานบริการสังคม 156.0 KiB947
ใบสมัครชมรมนิสิต มจร299.5 KiB457
แบบคำร้องขอตั้งชมรมนิสิต309.5 KiB504
แบบกรอกประวัตินิสิตทุนเล่าเรียนหลวง 2403.1 KiB1869
สมุดบันทึกนิสิตบริการสังคม-คฤหัสถ์475.7 KiB1352
แผนปฏิบัติการประจำปี และ การจัดการความรู้ กองกิจการนิสิต
สรุปผลการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) เรื่อง “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนิสิต”118.0 KiB625
แผนจัดกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต382.5 KiB907
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี758.3 KiB925
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย-ฉบับที่-1121.9 MiB367
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี ๒๕๖๑299.8 KiB1071