มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด

 

NameSizeHits
NameSizeHits
กองทุน กยศ. และ ทุน อื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ปี . . .32.3 KiB451
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว248.4 KiB225
หนังสือแนะแนวความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา449.8 KiB311
แบบรายงานผลการศึกษา465.0 KiB580
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา509.9 KiB411
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (รายงานสถานปัจจุบัน เปลี่ยนที่อยู่)790.9 KiB250
คู่มือกิจกรรมอาสาสมัคร1.5 MiB697
แบบคำขอกู้เงิน กยศ1.8 MiB241
คู่มือ กยศ สำหรับนิสิตนักศึกษา6.3 MiB865
ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน25.5 KiB473
ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗198.2 KiB1362
[Eng] ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗254.4 KiB814
แบบฟอร์ม การปฏิบัติศาสนกิจ และ แบบฟอร์มทั่่วไป
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ16.6 KiB1388
แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต143.4 KiB336
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานบริการสังคม 156.0 KiB875
ใบสมัครชมรมนิสิต มจร299.5 KiB435
แบบคำร้องขอตั้งชมรมนิสิต309.5 KiB476
แบบกรอกประวัตินิสิตทุนเล่าเรียนหลวง 2403.1 KiB1742
สมุดบันทึกนิสิตบริการสังคม-คฤหัสถ์475.7 KiB1249
แผนปฏิบัติการประจำปี และ การจัดการความรู้ กองกิจการนิสิต
สรุปผลการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) เรื่อง “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนิสิต”118.0 KiB572
แผนจัดกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต382.5 KiB866
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี758.3 KiB891
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย-ฉบับที่-1121.9 MiB351
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี ๒๕๖๑299.8 KiB916