มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด

 

NameSizeHits
NameSizeHits
กองทุน กยศ. และ ทุน อื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ปี . . .32.3 KiB507
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว248.4 KiB350
หนังสือแนะแนวความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา449.8 KiB358
แบบรายงานผลการศึกษา465.0 KiB645
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา509.9 KiB444
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (รายงานสถานปัจจุบัน เปลี่ยนที่อยู่)790.9 KiB275
คู่มือกิจกรรมอาสาสมัคร1.5 MiB778
แบบคำขอกู้เงิน กยศ1.8 MiB276
คู่มือ กยศ สำหรับนิสิตนักศึกษา6.3 MiB1052
ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน25.5 KiB553
ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗198.2 KiB1613
[Eng] ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗254.4 KiB871
แบบฟอร์ม การปฏิบัติศาสนกิจ และ แบบฟอร์มทั่่วไป
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ16.6 KiB1598
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานบริการสังคม 100.8 KiB1050
แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต143.4 KiB386
ใบสมัครชมรมนิสิต มจร299.5 KiB475
แบบคำร้องขอตั้งชมรมนิสิต309.5 KiB516
แบบกรอกประวัตินิสิตทุนเล่าเรียนหลวง 2403.1 KiB2019
สมุดบันทึกนิสิตบริการสังคม-คฤหัสถ์475.7 KiB1439
แผนปฏิบัติการประจำปี และ การจัดการความรู้ กองกิจการนิสิต
สรุปผลการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) เรื่อง “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนิสิต”118.0 KiB696
แผนจัดกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต382.5 KiB941
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี758.3 KiB942
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย-ฉบับที่-1121.9 MiB383
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี ๒๕๖๑299.8 KiB1240