มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด

 

NameSizeHits
NameSizeHits
กองทุน กยศ. และ ทุน อื่นๆ
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว248.4 KiB225
แบบคำขอกู้เงิน กยศ1.8 MiB241
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (รายงานสถานปัจจุบัน เปลี่ยนที่อยู่)790.9 KiB250
หนังสือแนะแนวความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา449.8 KiB311
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา509.9 KiB411
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ปี . . .32.3 KiB451
แบบรายงานผลการศึกษา465.0 KiB580
คู่มือกิจกรรมอาสาสมัคร1.5 MiB697
คู่มือ กยศ สำหรับนิสิตนักศึกษา6.3 MiB865
ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน25.5 KiB473
[Eng] ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗254.4 KiB814
ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗198.2 KiB1362
แบบฟอร์ม การปฏิบัติศาสนกิจ และ แบบฟอร์มทั่่วไป
แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต143.4 KiB336
ใบสมัครชมรมนิสิต มจร299.5 KiB435
แบบคำร้องขอตั้งชมรมนิสิต309.5 KiB476
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานบริการสังคม 156.0 KiB875
สมุดบันทึกนิสิตบริการสังคม-คฤหัสถ์475.7 KiB1249
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ16.6 KiB1388
แบบกรอกประวัตินิสิตทุนเล่าเรียนหลวง 2403.1 KiB1742
แผนปฏิบัติการประจำปี และ การจัดการความรู้ กองกิจการนิสิต
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย-ฉบับที่-1121.9 MiB351
สรุปผลการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) เรื่อง “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนิสิต”118.0 KiB572
แผนจัดกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต382.5 KiB866
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี758.3 KiB890
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี ๒๕๖๑299.8 KiB916