มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด

 

NameSizeHits
NameSizeHits
กองทุน กยศ. และ ทุน อื่นๆ
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (รายงานสถานปัจจุบัน เปลี่ยนที่อยู่)790.9 KiB275
แบบคำขอกู้เงิน กยศ1.8 MiB276
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว248.4 KiB350
หนังสือแนะแนวความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา449.8 KiB358
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา509.9 KiB444
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ปี . . .32.3 KiB507
แบบรายงานผลการศึกษา465.0 KiB645
คู่มือกิจกรรมอาสาสมัคร1.5 MiB778
คู่มือ กยศ สำหรับนิสิตนักศึกษา6.3 MiB1052
ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ
ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน25.5 KiB553
[Eng] ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗254.4 KiB871
ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗198.2 KiB1613
แบบฟอร์ม การปฏิบัติศาสนกิจ และ แบบฟอร์มทั่่วไป
แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต143.4 KiB386
ใบสมัครชมรมนิสิต มจร299.5 KiB475
แบบคำร้องขอตั้งชมรมนิสิต309.5 KiB516
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานบริการสังคม 100.8 KiB1050
สมุดบันทึกนิสิตบริการสังคม-คฤหัสถ์475.7 KiB1439
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ16.6 KiB1598
แบบกรอกประวัตินิสิตทุนเล่าเรียนหลวง 2403.1 KiB2019
แผนปฏิบัติการประจำปี และ การจัดการความรู้ กองกิจการนิสิต
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย-ฉบับที่-1121.9 MiB383
สรุปผลการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) เรื่อง “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนิสิต”118.0 KiB696
แผนจัดกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต382.5 KiB941
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี758.3 KiB942
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี ๒๕๖๑299.8 KiB1240