มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสารดาวน์โหลด

 

NameSizeHits
NameSizeHits
กองทุน กยศ. และ ทุน อื่นๆ
คู่มือ กยศ สำหรับนิสิตนักศึกษา6.3 MiB395
คู่มือกิจกรรมอาสาสมัคร1.5 MiB538
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว248.4 KiB164
หนังสือแนะแนวความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา449.8 KiB223
แบบคำขอกู้เงิน กยศ1.8 MiB171
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา ปี . . .32.3 KiB364
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (รายงานสถานปัจจุบัน เปลี่ยนที่อยู่)790.9 KiB193
แบบรายงานผลการศึกษา465.0 KiB501
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา509.9 KiB357
ประกาศ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ
[Eng] ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗254.4 KiB556
ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน25.5 KiB401
ประกาศ การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗198.2 KiB877
แบบฟอร์ม การปฏิบัติศาสนกิจ และ แบบฟอร์มทั่่วไป
ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ16.6 KiB1097
สมุดบันทึกนิสิตบริการสังคม-คฤหัสถ์475.7 KiB883
แบบกรอกประวัตินิสิตทุนเล่าเรียนหลวง 2403.1 KiB1084
แบบคำร้องขอตั้งชมรมนิสิต309.5 KiB388
แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาคุณภาพนิสิต143.4 KiB267
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานบริการสังคม 156.0 KiB650
ใบสมัครชมรมนิสิต มจร299.5 KiB321
แผนปฏิบัติการประจำปี และ การจัดการความรู้ กองกิจการนิสิต
สรุปผลการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) เรื่อง “การใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนิสิต”118.0 KiB410
แผนจัดกิจกรรมและกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต382.5 KiB686
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี758.3 KiB756
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย-ฉบับที่-1121.9 MiB298
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
แบบฟอร์มเสนอโครงการบรรพชาสามเณร ประจำปี ๒๕๖๑299.8 KiB708