มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชวรมุนี, รศ.ดร.
Phra Rajvoramuni

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Vice-Rector for Student Affairs
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.บ., M.A., M.Phil., Ph.D.)

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร.
Phramaha Rachan Cittapalo

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Assistant to the Rector for Student Affairs
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ม.)

พระมหาประยูร  โชติวโร, ดร.
Phramaha Prayoon Chothivaro

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Director, Student Affairs Division
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.,น.บ., ศศ.ม., น.ม.)

พระครูชิโนวาทธำรง
Phrakhru Chinovatthamrong

รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Vice-Director, Student Affairs Division
(น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.ม.)

นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์
Mr. Surachet Torram

รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Vice-Director, Student Affairs Division
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ.)

พระครูพิมลสรกิจ
Phrakhru Pimonsorakit

นักวิชาการศึกษา
Educator
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ.)

นายเกษม ประกอบดี
Mr. Kasem Prakopdee

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
Educator
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., รป.ม.)

นายวิชัย  จันทร์ประโคน
Mr. Wichai Chanpacon

เจ้าหน้าที่ธุรการ
General Service Officer
(ปวส.เทคนิคช่างก่อสร้าง)

พระสังคม กิตฺติญาโณ
Phra Sangkhom Kittiyano

นักวิชาการศึกษา
Educator
(น.ธ.เอก, พธ.บ.)

นายบัญชา นารี
Mr. Buncha Naree

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ., ศษ.บ.)

นายเกรียงไกร  พัฒนโชติ
Mr Keangkai Phattachot

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
Dormitory Staff
(น.ธ.เอก,พธ.บ.)

พระสมจิตร ญาณวีโร
Phra Somjit Yanaweero

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
Authority Dormitory
(น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.)

นายชัชวาลย์  เทียงเป
Mr. Chutchavan Thengpay

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., รม.)

น.ส.พลอยชนก คุ่ยชัยสงคราม
Miss Ploychanok Kuychaisongkram

นักจัดการงานทั่วไป
General Administration Officer
(พธ.บ.)