มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กีฬาสีสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์

2018

กีฬาสีสัมพันธ์นิสิตคฤหัสถ์

2019