มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม

กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต