มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 ณ วิทยาเขตขอนแก่น

กำหนดการสัมมนา ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แบบสรุปยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

แบบประเมินการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิทยาเขตนครราชสีมา 71 รูป
วิทยาเขตขอนแก่น 59 รูป
วิทยาเขตหนองคาย 122 รูป
วิทยาเขตอุบลราชธานี 79 รูป
วิทยาเขตสุรินทร์ 40 รูป
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 61 รูป

จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 61 รูป
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 38 รูป
วิทยาลัยสงฆ์เลย 38 รูป
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 11 รูป
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 33 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.มหาสารคาม 22 รูป

ภาคเหนือ วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ วิทยาเขตพะเยา

กำหนดการสัมมนา ประจำภาคเหนือ

แบบสรุปยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

แบบประเมินการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิทยาเขตเชียงใหม่ 80 รูป
วิทยาเขตแพร่ 28 รูป
วิทยาเขตพะเยา 41 รูป
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 31 รูป
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 15 รูป
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 30 รูป
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 24 รูป

จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง 23 รูป
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 45 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.อุตรดิตถ์ 14 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.พิจิตร 12 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.ตาก 5 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.กำแพงเพชร 18 รูป

ภาคใต้วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

กำหนดการสัมมนา ประจำภาคใต้

แบบสรุปยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

แบบประเมินการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 40 รูป
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 16 รูป
ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี 15 รูป
หน่วยวิทยบริการสงขลา 11 รูป

ภาคกลางวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กำหนดการสัมมนา ประจำภาคกลาง

แบบสรุปยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

แบบประเมินการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ

จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนา

คณะพุทธศาสตร์ 18 รูป
คณะครุศาสตร์ 57 รูป
คณะมนุษยศาสตร์ 33 รูป
คณะสังคมศาสตร์ 78 รูป
วิทยาเขตนครสวรรค์ 36 รูป
วิทยาเขตบาลีพุทธโฆส 77 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.อุทัยธานี 12 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.เพชรบุรี 18 รูป

จำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 44 รูป
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 40 รูป
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 34 รูป
ห้องเรียนสิงห์บุรี 41 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.ชลบุรี 5 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.ระยอง 22 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.สุพรรณบุรี 31 รูป
หน่วยวิทยบริการ จ.สระแก้ว 9 รูป