มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทีมสีแดง

ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ประธานที่ปรึกษา
รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก  กรรมการ
ดร.แสวง นิลนามะ  กรรมการ
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  กรรมการ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง  กรรมการ
นายฤิทธิพร  ทองทิพย์ ประธานสี
นางสาวศิรินทรา  สังข์สวัสดิ์ รองประธาน
นางสาวเพชรรัตน์  เรียมอุดมผล เหรัญญิก
นางสาวณัชชารีย์  เชษฐิชัยอมรกุล เลขา
ที่ ชื่อ – นามสกุล Size
1 นางสาวพันวรรษา  ธนะคำดี M
2 นางสาวประวีณา  คุณทน L
3 นางสาวสุนิทธา  ปีบกระโทก S
4 นางสาวไทศิกา  มุ่งผลกล L
5 นางสาวจีรินันท์  เพชรศรีชนัส L
6 นางสาวจิฑากรณ์  แก้วอุดร XL
7 นายวรพงษ์  พรหมเสนา M
8 นายคเชนทร์  เพชรวงช์ 3XL
9 นางสาวฐาปนี  อ่อนน้อม S
10 นางสาวอุนนดา  อินทบิน M
11 นายวิสันต์  บุญภา M
12 นางสาวเทพสิริพร  กาวิน L
13 นางสาวสุนิสา  ฉายเวาชลชาร L
14 นางสาวอังคณา  กมลกจีภัสสร XL
15 นายกิตติชัย  นุเว M
16 นางสาวนันทวรรณ  สังวรณ์ XL
17 นายจีรพัฒน์  สนุ่นดี XL
18 นายประชา  ปาทาน XL
19 นางสาวสุดารัตน์  ปัตตะพัฒน์ L
20 นางสาวนพพร  คุ้มวงษ์ L
21 นางสาวภาศิณี  สุวรรณธร XL
22 นายจิรวัฒน์ เลิศรุ่งวิกรัย L
23 นายพุฒิพงศ์  การเจริญดี L
24 นางสาววันทนีย์  ด้วงขำ L
25 นางสาวธัญญารัตน์  พันโท L
26 นางสาวศิรินทรา  สังข์สวัสดิ์ M
27 นายธีระศักดิ์  ปรารกนา M
28 นางสาวอรอนงค์  โป้ทอง L
29 นางสาวสุริสา  เกตุเพชร M
30 นางสาวบุศรินทร์  เมืองขุนรอง S
31 นางสาววรัญญา  แก้วธรรม S
32 นางสาวนิรมล  ภาวศุกธิวงศ์ L
33 นางสาวภัทรพร  เจนปัญญาทิพย์ M
34 นางสาวณัชชารีย์  เชษฐ์ชัยอมรกลุ M
35 นางสาวเพชรรัตน์  เรียมอดุมผล M
36 นายเบญจพล  คานะชีพ M
37 นายฐิติวัฒน์  อัครเมธาวรกลุ M
38 นายฤทธิพร 2XL
39 นางสาวบุษบา  จิตรบรรจง S
40 นางสาวศิรินภา  กองแก้ว L
41 นางสาวนภิศพร  วัรลานนท์ L
42 นางสาววรางคณา  ชุ่มผักแว่น M
43 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว M
44 นางสาวช่อผกา  เจริญยิ่ง M
45 นายอมรเทพ  คล้ายสิงห์ M
46 นายปิยะพนธ์  หิ้นยกหิ้น M
47 นายวิรสินณ์   ภักดี L
48 นายอานนท์  เนียมเกิด L
49 นางสาววิมลวรรณ  สวยเกษร L
50 นางสาววิลาวัณย์  ชุ่มผักว่น S
51 นายฑิฆัมพร  ชัยวงศ์ L
52 นางสาวอรชร เมาะระศรี L
53 นางสาวสุภัทชา  ทับศิริ M
54 นายถิรวัฒน์  บรรณามล L
55 นายไกรสร  ฤทธิชัย M
56 นายพิธิพัฒน์  รัตนชัยกุล M
57 นางสาวศรัญญา  คนเพียร L
58 นายเทพฤทธิ์  ศรีช่วย L
59 นายสตางค์ ก้อนคำลำโขง M
60 นายภัทรพล มิตรกุล M
61 นายศักดา เชื้อแก้ว L

ทีมสีเขียว

รศ.ดร.สมศักดิ์  บุญปู่ ประธานที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นที ศรีดี  กรรมการ
อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข  กรรมการ
ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข  กรรมการ
ดร.สุวัฒน์สัน รักขันโท  กรรมการ
นายผดุงศักดิ์  เจ็กนอก ประธานสี
นายรุ่งชาติ  สมานทอง รองประธาน
นางสาวพัชรี  สุดโส เหรัญญิก
นางสาวภัทรวรินทร์  หาญนา เลขา
ที่ ชื่อ – นามสกุล size
1 นางสาวพัชรี  สุดโส 4XL
2 นางสาวประภัสสร  สุดดา L
3 นายกิตติศส  อุดมณประเสริฐ M
4 นางสาวอริศรา  วงศ์คำจันทร์ M
5 นายธนารักษ์  ศรีหาวงษ์ M
6 นายมงคล  เส้นสินลา M
7 นายชิตพล  วุฒินนท์ชัย L
8 นางสาวลภัสลดา  ธนูมาก L
9 นางสาวภัทรวรินทร์  หาญนา L
10 นายอนันต์  จันทร์เกต S
11 นายวรวิทย์  ภารสถิตย์ M
12 นายอภิชาติ L
13 นางสาวดวงฤทัย  สุขสี M
14 นางสาวชนิกา  แม้นมาลัย M-ช
15 นายโสภณ  สุพงษ์ M
16 นายฐิติกร  หอมทิพย์ M
17 นางสาวอมรรัตน์  คำภูแสน 2XL
18 นางสาวทัศนีย์ธร  ระมั่งทอง 2XL
19 นายธวัชชัย  ทวีผล M
20 นายอนุพงศ์   M
21 นางสาวชลิตา  อ่อนคำหล้า XL
22 นางสาวธานิกา  บุญช่วย M
23 นางสาวศิริวรรณ  พิศนอก L
24 นางสาวฐิติภัสสร  อ่วมบุตร L
25 นางสาวพัชรา  ประเสริฐสังฆ์ M
26 นางสาวอารียา  สังข์กลาง M
27 นางสาวสุกัญญา  คงคา S
28 นายเจษฎา  บัวเพชร M
29 นายณัฐดริษฐ์  นิลณิชวรรณ M
30 นายชิติพัทธ์  เกะประโคน XL
31 นายธนดล  ปาละกะวงษ์ M
32 นายศิลา  สุวรรณ M
33 นางสาวณัฏฐชัญญา  ผลทอง M
34 นางสาวแพรวพร  ทองโต M
35 นางสางภาณินนลิน  ตาเก่างิ้ว M
36 นางสาวปาณิสรา  ตาเก่างิ้ว M
37 นางสาวปสุตา  กุลเจริญโสภณ L
38 นายอนุลักษณ์  ทัพไชย L
39 นางสาวพิมพ์ชนก  สุขกุล M
40 นางสาวสุมาลี  คงคา   S
41 นายพงษ์พัฒน์  ภูมิศรี M
42 นายเชาวรินทร์  พรหมใจ M
43 นายอำนาจ  พรมแพน M
44 นางดวงกมล  เพชรรัตน์ L
45 นางกรรณิดาร์  วังค์แสงดำ S
46 นายผดุงศักดิ์  เจ็กนอก M
47 นายวรพจน์  รัตนสันติ XL
48 นายเศรษฐนันท์  จนทะรี M
49 นายรุ่งชาติ  สมานทอง M
50 นางสาวอรทัย  สำมะณี L
51 นางสาวพรรณนภา สอนดา L
52 นางสาวพรทวี ศรีสังข์งาม   S
53 นางสาวสุวนันท์ รุจิพรต 2XL
54 นางสาวอรทัย นิลกระจ่าง M
55 นางสาวกนกวรรณ   M
56 นายเจษฎา  จันทร์สว่าง L
57 นางสาวปุญชญา ลีนาลาด S
58 นาย พีรพล แสนสนิท L
59 นางสาวพิมพ์ชนก พินเสี้ยว XL
60 นางสาว อคิราภ์  จุฬพันธ์ทอง XL-ช

ทีมสีน้ำเงิน

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ประธานที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ ศรีเครือดง  กรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น  กรรมการ
ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์  กรรมการ
ดร.พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์  กรรมการ
นางสาวทิพย์สุดา  แสนบุราญ ประธานสี
นายกิตติกร  พรมวงศ์ รองประธาน
นางสาวนทิตา  ศรีอมรสงศ์ เหรัญญิก
นางสาวอมรรัตน์  สุพงษ์ เลขา
ที่ ชื่อ – นามสกลุ Size
1 นางสาวธนัชชา  ใจดี 3XL
2 นายดณุวัฒน์  หมื่นจบ L
3 นางสาวรุ่งทิวา  ใจดี L
4 นางสาวพัชรี  มานะโส S
5 นางสาวอมรรัตน์  จันไทรรอด M
6 นายไอศูรย์  สนธิเรือน M
7 นางสาวรัตนา  เนินพยัคฆ์ M
8 นายศุปริณ  มานะเมธาวี L
9 นางสาวภัทรสุดา  ธรรมสินธ์ XL
10 นายสกลภัทท์  มพิบูลย์ L
11 นายสมบัติ  ถาวรวงศ์มั่นคง M
12 นายรักชาติ  สุดโส 2XL
13 นางสาวสุภัสษร  โฮมชัย M
14 นางสาวอัญมณี  โครตคำ M
15 นางสาวพัชรินทร์  ศรีหาใต้ L
16 นายโสภณ  สันติกุลธานี M
17 นายวุฒิพงษ์  ชนเวียน L
18 นางสาวปนัดดา  ทิวาพัฒน์ L
19 นางสาวอรณีย์  ศรีพรมมา L
20 นายจักรพงศ์  ภิญโญ L
21 นายอนันต์  จันทะมาตร M
22 นางสาวพรรษา  ราดกระโทก M
23 นางสาววาณิชา  หล่ำ  หลิว M
24 นางสาวแพวชมพู  ศรีขาว L
25 นายสุชาติ  ไชยศรี L
26 นายสราวุฒ์  งามประโคน   XL
27 นางสาวจุรีพร  วรรณบุตร S
28 นางสาวสมหญิง  สุดสังข์ S
29 นายวิรุตร์  ฤทธิ์โคหา M
30 นางสาวสุนัตตา  ลีรักษ์ S
31 นางสาวภัทรา  แกล้วหาญ M
32 นางสาวชลธิชา  เกตุเพชร XL
33 นางสาวชมพูนุช  พุ่มพฤกษ์ XL
34 นางสาววราพร  ศรีสุระ M
35 นายทินภัทร  คำ  พันธ์ L
36 นายจีระศักดิ์  อักษร L
37 นายทวีศักดิ์  คันที S
38 นายสิทธิชัย  ภูตาโดน M
39 นายภาณุวัฒน์  จันตะแสง L
40 นางสาวรพีพร  ค่าเอ่น M
41 นายธีระเชษฐ์  ตาไชสง M
42 Nguyen Thi Hai Phuong S
43 นาย เอกชัย  ฉิมอยู่ดี M
44 นายธนาวุฒิ  กิตติยาธนากุล L
45 นายสารคาม  สีวงค์ดี S
46 นางสาวอมรรัตน์  สุพงษ์ S
47 นางสาวทิพย์สุดา  แสนบุราญ 4XL
48 นายวิทยา  โน้ตสุภา M
49 นายกิตติกร  พรม M
50 นางสาวนันท์นภัส  ปางท้องทุ่ง M
51 นางสาวพรพรรณ  สีใจ M
52 นางสาวฉัตรสุดา  ตะวันเมืองตาก L
53 นายภานุวัฒน์  จันตะแสง L
54 นายกันเตยภัทร โพธารินทร์ M
55 นางสาวนทิตา  ศรีสมวงศ์ XL
56 นางสาวณัชชา  โพธิ์จันทร์ L
57 นางสาวปวีณา  แย้มใส XL
58 นายกิตติพศ  วัดน้อย L
59 นางสาวชลธิชา พรเอนก M-ช
60 นายธนวัฒน์ ฐานะวงค์ M
61 นางสาวน้ำผึ้ง พลเคน M
62 นายภานุวัฒน์ รัตนหน L
63 นายทศพร  โพธิ์ศรีทอง M