มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย กลุ่มงานวิจัย สสส.

 

วันที่ 22 มีนาคม2560 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุม205

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะงานวิจัย กลุ่มงานวิจัย สสส. โดยมีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเวทีและร่วแสดงความเห็นพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สนับสนุนให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ดำเนินประกอบด้วยโครงการวิจัยสำรวจสถานการณ์ปัญหาบุหรี่ เเละ หลักธรรมกับการจัดการปัญหาบุหรี่ โดยมี พระมหาสุเทพ สุปณฑิโต, พระสรวิชญ์ อภิปญโญ,ดร. พระมหาประยูร โชติวโร เเละ พระวิสิฐ ฐิตวิสิฐโฐ เป็นคณะวิจัย

17457255_747875268707971_3159348573343884065_n17309803_747875015374663_7047800985157914989_n