มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครนิสิตจิตอาสาปฏิบัติงานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนิสิตจิตอาสาปฏิบัติงานในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

ใบสมัครปฏิบัติงานฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ-2563

 

 

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมภายในประเทศ 2563