มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งดให้บริการรถเมล์

แจ้งงดให้บริการรถเมล์

ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2563

และจะเริ่มให้บริการในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป