มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 สามารถเผยแพร่ได้…เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ร่วมกัน ประการสำคัญได้มีการมอบหมายและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีจุดประสงค์ก็เพื่อถ่ายทอดให้กับบุคลากรและเผยแพร่สู่สาธารณะ