มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2563 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

วันที่ 6 ก.ค.2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดย  พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการ กองกิจการนิสิต พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยส่วนประเมินและวัดผล พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นผู้อาวุโสสูงสุด พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เป็นต้น

การนี้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำทำสามีจิกรรมกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตที่อยู่จำพรรษาตามลำดับอาวุโส ซึ่งเป็นกิจที่ผู้น้อยควรทำแก่ผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อขอให้ท่านอดโทษกรรมที่อาจกระทำพลั้งเผลอล่วงเกินด้วยกาย วาจา และใจ เป็นธรรมเนียมที่ดีงามของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบกันมา

หลังจากนั้น พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ได้ชี้แจ้งหลักการสำคัญของการอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ รวมถึงนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ทั้งนี้ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของนิสิตเป็นไปตามนโยบายที่ทางวัดกำหนด และยังร่วมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9)รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้ให้แนวทางไว้ด้วย

นอกจากนั้น พระมหาประยุทธ์ ได้กล่าวถึงการกำหนดเขตของพรรษากาล และความสำคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก พวกเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ และกติการ่วมกันที่พวกเรากำหนด อนึ่ง ได้มีการหารือแนวทางในการทำสังฆกรรมอุโบสถ(ฟังพระปาฏิโมกข์ทุก 15 ค่ำ) ผู้แทนพระภิกษุที่จะสวดพระปาฏิโมกข์ และเจ้าภาพในการจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสวดพระปาฏิโมกข์

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ต่างประเทศทั้งเถรวาทและมหายานจากประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย เวียดนาม ภูฎาน จีน เนปาล อินเดีย พม่า ลาว และกัมพูชา ที่อธิษฐานจำพรรษา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ได้เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเป็นมงคลสมัยเพื่อการนี้ โดยมีพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ เป็นผู้นำเจริญจิตภาวนา หลังจากนั้นได้รประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาตามลำดับและถ่ายรูปร่วมกันตามลำดับ

ข่าวโดย: กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี