มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ห่วงใยนิสิตหอพัก ตรวจเยี่ยมให้กำลัง ย้ำในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นิสิตต้องดูแลป้องกันตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด”

วันนี้ (26 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่พักนิสิต พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนิสิตหอพัก ติดตามงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหอพัก พร้อมกล่าวย้ำให้นิสิตช่วยดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ท่านยังขอให้นิสิตปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด และกล่าวชื่นชมนิสิตที่ช่วยรักษาความสะอาดในห้องตนเองและเป็นจิตอาสาช่วยงานหอพักและมหาวิทยาลัย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิต มจร ขออนุโมทนาและขอบคุณ