มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผู้บริหารกิจการนิสิต รับถวายเจลและสเปรย์จากคุณหมอฟันและคณะ”

วันนี้ (23มี.ค.2563) เวลา 16.30 น. ที่กองกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต รับปฏิสันถารธรรม ฉลองศรัทธาคุณหมอฟันผู้ใจบุญตั้งใจมาถวายเจลและสเปรย์เพื่อใช้ในหอพักนิสิต คณะคุณหมอฟันผู้ใจบุญที่ตั้งใจมาถวายความอุปถัมภ์เภสัชสำหรับพระภิกษุและสามเณรในวันนี้คือ ทพญ.บุณฑริกา งามพงศ์พรรณ (หมอบัว),ทพญ.นวลพรรณ สุวรรณสัมฤทธิ์ (หมอมด) ทพญ.ธนาภรณ์ กำปั่นแก้ว (หมอแน็ต)และกัลยาณมิตร ได้นำ (1) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 500 ml จำนวน 20 ขวด (2) สเปรย์แอลกอฮอล์ 10 ml จำนวน 110 อัน (3) ขวดเปล่าปั้ม 4 ขวด(กำลังหาเพิ่ม) มาถวายสำหรับใช้ในหอพักนิสิต ขออนุโมทนาบุญกับคณะหมอไว้ ณ โอกาสนี้  ขออนุโมทนาบุญกับคณะหมอผู้ใจบุญและคณะไว้ ณ โอกาสนี้ ญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมทำบุญถวายหน้ากากอนามัยและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

ติดต่อได้ที่กองกิจการนิสิต มจร :
(1) พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โทร. 089-211-0463
(2) พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต โทร. 085-246-4126
(3) พระครูชิโนวาทธำรง รอง ผอ.กองกิจการนิสิต โทร. 081-438-1540