มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14457300_675917009230272_2030665176891480279_n 14480643_675917012563605_6269046716828394860_o

 

 

 

 

 

14525008_675917269230246_3894212326960262099_o14525038_1614654432165854_2824934921831995673_o

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์กรบริหารนิสิต ปีการศึกษา 2559 และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา สร้างวินัยให้แก่นิสิตในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งแนวทางการเผยแพร่วิธีการเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น

องค์กรบริหารนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ ต่อไป
โดยได้รับความเมตตาจาก พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท
ใจความตอนหนึ่งจากโอวาทว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันผู้บริหารให้ความสำคัญเรื่องมหาวิทยาลัยต้องปลอดบุหรี่ ตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรนิสิตซึ่งเป็นผู้แทนนิสิตโดยการสนับสนุนของ สสส.ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยขอ ปวารณาว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เพื่อ งานของมหาวิทยาลัย ขอฝาก 4 เรื่องสำคัญคือ(1)ช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องบุหรี่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ(2)อาจาระความประพฤติ(3)ความรับผิดชอบ(4)จิตสำนึกที่มีต่อสถาบัน พระพุทธศาสนาและสถาบัน มจร หลังจากนั้นได้เมตตาเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ในแผ่นป้ายและทำพิธีตัด ริบบิ้นเปิดโครงการ

ต่อจากนั้นได้มีการเสวนาเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย”จากผู้แทนคณะและกองกิจการนิสิต ดำเนินรายการโดย พระมหาประยูรโชติวโร ผู้อำนวยการกองการนิสิต โดยมีพระมหาวิลัย สมาจาโร ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ หน.ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พระฐิตะวงศ์ อนุตฺตโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผศ.พลวัตน์ ชมสุข อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ และพระครูชิโนวาทธำรง หน.ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นวิทยากรร่วมเสวนา มีผู้ร่วมงานประมาณ243รูป/คน
เวทีเสวนาได้เห็นร่วมกันว่า นิสิตและประชาคมในมหาวิทยาลัยต้องตระหนักร่วมกันถึงโทษภัยของบุหรี่และเห็น ความสำคัญร่วมกันของการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย นิสิตไม่ควรเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่หากติดแล้วต้องมีกัลยาณมิตรเพื่อนแท้ช่วยเป็นกำลังใจเพื่อนให้เราเอาชนะ นำแนวทางจากการศึกษาและกิจกรรมมาทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ที่สำคัญทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ส่วนกิจกรรมพัฒนาต้องทำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสำรวจค้นหากรณีตัวอย่างเพื่อ เป็นแนวในการดำเนินจากทุกกรณีที่เกี่ยวข้อง หากทำได้ดังนี้เชื่อว่าการพัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยก็จะประสบ ความสำเร็จ

________€€_______________
ณ ชั้นล่าง อาคารเรียนรวม โซน บี มจร วังน้อย อยุธยา

ขอบคุณภาพ ดอกพิณ เสียงแคน

ขอบคุณภาพ potomcu koranan

ข่าวโดย นายบัญชา นารี

 

 

14481848_675917379230235_809027657966553087_o14434815_675917359230237_6742130226809459368_o14524575_675917525896887_1346144934417219020_o14409918_1614654295499201_2069832319328120469_o