มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต มจร จับมือองค์กรภาคี ถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพแก่นิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19″

วันที่ (20มี.ค.2563) เวลา 09.00-16.00 น. ที่หอพักนิสิต มจร พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร จัดกิจกรรมถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส covid 19 แก่นิสิตหอพัก การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี,โรงพยาบาลสงฆ์,โรงพยาบาลวังน้อย,ศูนย์พัฒนาสังคม กทม.,และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดวิทยากรมาถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมถวายอุปกรณ์สื่อและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

การสำคัญนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานกล่าวอนุโมทนาขอบคุณหน่วยงานที่มาร่วมจัดกิจกรรมถวายความรู้และถวายหน้ากากอนามัยและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง เช่น พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการ IBSC, พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นต้น การนี้นายแพทย์ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),และแพทย์หญิงจารุภัทร อัศวพลังกูล โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ยังมี ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้แทนกรมอนามัย,คุณพัชราภรณ์ เกิดโภคทรัพย์ ผู้แทนโรงพยาบาลวังน้อย,นางชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์ สปสช.(ส่วนกลาง) ทั้งนี้มีคณะทีมงานของแต่ละส่วนงานร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ

 

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตกล่าวว่า ตามที่มีเชื้อโควิด-19 ระบาด มจร มีนโยบายป้องกันโดยเฉพาะถวายความรู้ ให้พระนิสิตตระหนักในการป้องกันโรค และเร่งจัดการรักษาความสะอาด เนื่องจาก มจร มีพระจากนานาขาติเข้ามาศึกษาและอยู่หอร่วมกัน จึงจำเป็นต้องป้องกันโรคโควิด-19 และวันนี้สปสช .และ สสส.กรมอนามัย อปท.(ภาคท้องถิ่น )มาจัดถวายความรู้ในการป้องกันสอดคล้องกับนโยบาย มจร อย่างไรก็ตาม ช่องทางสื่อสาร ทางมจร ได้จัดทำป้ายให้ความรู้ ให้ข้อมูลที่หน่วยงาน สปสช. กรมควบคุมโรค แนะนำการปฏิบัติตนเอง ให้ความรู้ตระหนักรู้ ป้องกัน อยากให้ขยายองค์ความรู้ ไปตามวัดต่างๆเนื่องจากมีประโยชน์อย่างมาก

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสปสช. กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาย “เรื่องการเข้าถึงและเข้าใช้สิทธิรักษาพยาบาลของพระสงฆ์” ว่า การระบาด ของโรคโควิด-19 เป็นเรื่องของทุกคน ที่ต้องร่วมมือกันป้องกันการแพร่เชื้อ ขณะเดียวกันจำเป็นต้องถวายความรู้พระสงฆ์เนื่องจาก ประชาชนนิมนต์พระสงฆ์ไปร่วมงานบุญต่างๆ ที่ไม่สามารถปฏิเสธการนิมนต์ได้ ทำให้ต้องรู้แนวทางป้องกันตนเองในเบื้องต้น “การถวายความรู้ที่จะให้พระนั้นไม่ต่างจากประชาชนทั่วไป เพราะการหยิบ จับ หรือรับของนิมนต์จากญาติโยม มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้ จึงต้องมีความรู้ในการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คน และบางครั้งฉันอาหารร่วมกัน. จะต้องเน้นย้ำ หรือฝากเตือนประชาชนที่ถวายอาหาร เราต้องแยกกันเป็นชุดๆจะดีมาก. บางครั้งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคได้” รองเลขาธิการกล่าว…

 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักสามารถดูแลป้องกันตัวเองและกันเองได้และหากสามารถให้คำแนะนำญาติโยมให้มีสติไม่ตระหนกแต่ตระหนักรู้และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้ผ่านพ้นสภาวการณ์ครั้งนี้ไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยกิจกรรมมีการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำเจลแอลฮอล์,การทำน้ำยาฆ่าเชื้อ,การล้างมือที่ถูกวิธี,การทำหน้ากากอนามัยและการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น