มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม ห่วงนิสิต แนะให้ดูแลและป้องกันตัวเองในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19”

วันนี้ (20 มี.ค. 63)ที่พักนิสิตนานานาชาติ พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ. 9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร  ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี นำโดยพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระครูชิโนวาทธำรง รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่หอพักและนิสิต ถวายการต้อนรับในโอกาสที่พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมผู้บริหารระดับสูง อาทิ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ. รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ของนิสิตในหอพัก พร้อมแนะนำให้นิสิตดูแลและป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยในสภาวการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การนี้อธิการบดีได้มอบนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อดูแลนิสิตในหอพักอย่างใกล้ชิด แและได้เมตตารับมอบหน้ากากอนามัยและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุน ในนามกองกิจการนิสิต กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณและผู้บริหารเป็นอย่างสูง