มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กรมพลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนิสิต 100 รูป

วันนี้ (13 ก.พ.2563) ที่อาคารบรรณาคาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ กรมพลศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาและให้บริการด้านสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 100 รูป การนี้ พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้มีพระมหาราชัน   จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ มีนายสิรวิชญ์ ณิชาโชติสฤษฎ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี กล่าวอนุโมทนาขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มาช่วยจัดกิจกรรมพร้อมมอบของที่ระลึก

ภาพและข่ายโดย: กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี