มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รองอธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจนิสิตหอพัก “

วันที่ (17 ต.ค.2562) เวลา 10.00 น. ที่หอพักนิสิต พระเทพเวที,รศ. ดร. (พล อาภากโร, ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นปกติและประจำในทุกวัน หากพระเดชพระคุณว่างจากงานบริหาร งานสอน และงานประชุม จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ ติดตามงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหอพักโดยเฉพาะการปลูกนิสัยการรักษาความสะอาดของหอพักให้กับนิสิตตั้งแต่ในห้องพัก และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนิสิตหอพัก