มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานเว็บไซต์หอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (5ก.ย.2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมอนุกรรมการดำเนินงานเว็บไซต์หอพักนิสิต โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย พระมหาประยูร โชติวโร พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต,ดร. นายถาวร ภูษากรรมการ พระครูชิโนวาทธำรง กรรมการและเลขานุการ Phra Yaevata นายเกรียงไกร พัฒนโชติ และนางสาวพลอยชนก คุ่ยชัยสงคราม กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกันกัน มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำเว็บไซต์หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย การนี้ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายถึงกรอบของประเด็นเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ นิสิตและบุคคลทั่วไป โดยมอบหมายให้นายถาวร ภูษา เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ.ดร. หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ได้ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณและอนุโมทนากับคณะอนุกรรมการทุกท่าน