มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผช.อธิการบดี ประชุมองค์กรนิสิตเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย”

วันนี้( 22ส.ค.2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมผู้นำองค์กรนิสิต มจร (ส่วนกลาง) ได้แก่ ประธานสภานิสิต นายกบริหารองค์กรนิสิต และคณะโดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเช่นกิจกรรม”มหกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 (4th MCU Contest)” ระหว่าง25-31สิงหาคม 2562, “งานครบรอบวันสถาปนา 132 ปีมหาจุฬาฯ” 12-13 กันยายน 2562 และกิจกรรมต่าง ๆ ของกองกิจการนิสิตที่เกี่ยวข้องกับนิสิต นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงเรื่องการที่องค์กรนิสิตจะขอร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการเจ้าคณะภาค 6 1 กันยายน 2562 นี้ ร่วมถึงอายุวัฒนมงคลสมัยของผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ด้วย การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน