มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“นิสิต มจร ถวายมุทิตาสักการะและต้อนรับหลวงพ่อรองอธิการบดีฯ “พระเทพเวที”

วันนี้(28ก.ค.62) ณ ศาลามุข หน้าพระอุโบสถ วัดสังเวชวิศยารามผู้แทนนิสิต มจร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่พักอยู่หอพักนิสิต นำโดย พระมหามงคล สิงฺหชยเมธี ประธานสภานิสิต และพระจิรายุส อนุตฺตโร นายกองค์บริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 และนายคเชนทร์ เพชรวงษ์ ผู้แทนนิสิตคฤหัสถ์ นำนิสิตผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายมุทิตาสักการะและถวายการต้อนรับแด่พระเดชพระคุณ “พระเทพเวที” รองเจ้าคณะภาค 6,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ณ ศาลามุข หน้าพระอุโบสถ วัดสังเวชวิศยาราม

การสำคัญนี้สืบเนื่องจากที่พระเดชพระคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ ในราชทินนาม ที่ “พระเทพเวที” ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวังในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562  มวลนิสิตจึงได้พร้อมใจกันมาถวายมุทิตาสักการะ และถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน  ในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จึงขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่าน  นอกจากจะมาถวายมุทิตาสักการะและถวายการต้อนรับแล้ว ยังมาช่วยอำนวยความสะดวกช่วยงานด้วย

อนึ่งขออนุโทนาและขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการสำคัญนี้