มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ทบทวน KM และกำหนดประเด็นความรู้ของกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562”

“ทบทวน KM และกำหนดประเด็นความรู้ของกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562”

 

วันนี้ (18 ก.ค.2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการดี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้แทนองค์กรนิสิต ได้ร่วมทบทวน KM ประเด็นความรู้ที่จำเป็นต้องการดำเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

เบื้องต้นพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำเสนอถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ที่กำหนดให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการนิสิต งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต งานสวัสดิการนิสิต งานบริการหอพักนิสิต งานประสานงานพระธรรมจาริก งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มี 3 กลุ่มงาน คือ

 1. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต ปฏิบัติงานเพื่อให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะจำไปสู่การเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 2. กลุ่มงานสวัสดิการนิสิต ปฏิบัติงานจัดสวัสดิการพื้นฐานทั้งที่ทางรัฐกำหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ร่วมทั้งการจัดที่พักอาศัย/หอพักแก่นิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 3. กลุ่มงานปฏิบัติศาสนกิจ ปฏิบัติงานจัดทำฐานข้อมูลนิสิตและศิษย์เก่าติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาแนะแนว รับรองการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินงานจัดการความรู้ของกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ในปีการศึกษา 2561 กองกิจการนิสิต ได้กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของส่วนงาน โดยพิจารณาจากข้อคิดความเห็นจากการประชุม การจัดกิจกรรมของส่วนงาน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้สรุปผลการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของงานที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้

 1. ระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์
 2. การจัดทำคู่มือเพื่องานปฏิบัติศาสนกิจ
 3. การบริหารจัดการหอพักนิสิต
 4. การจัดทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจ
 5. การส่งเสริมวินัยนิสิต

ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าว กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีได้มีการรวบรวมความรู้ 5 ประเด็นที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา โดยได้มีการพิจารณาในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย

          1.การจัดทำระบบการปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์

          2.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพระนิสิต

          โดยการดำเนินการกองกิจการนิสิต ได้มีการรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในง่าย การจัดทำวีดีทัศน์นำเสนอขั้นตอนการยื่นคำร้อง การรายงานผลการจัดทำขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ และนำไปสู่การจัดทำคู่มือการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพระนิสิต โดยในปีการศึกษา 2562 ได้นำผลการดำเนินการดังกล่าวมาใช้สำหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 65

 

เพื่อทบทวนและกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของส่วนงานในปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยพิจารณาประกอบข้อมูลจากรายงานผลการสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562และความคิดเห็นจากที่ประชุม และได้สรุปประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของส่วนงาน จำนวน 6 ประเด็น ดังนี้

 1. การบริหารจัดการหอพักนิสิต
 2. ระบบการปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต
 4. การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 5. การให้บริการตั๋วรถเมล์ออนไลน์

 

เพื่อให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และร่วมค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ ที่ประชุมได้เสนอแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

    1. คัดเลือกประเด็นความรู้และเป้าหมาย 2 เรื่องจาก 5 ประเด็นที่กำหนดไว้

    2.กำหนดวิธีการที่ดีในการค้นหาประเด็นความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

    3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)

    4. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด

    5.พัฒนาและจัดทำสารสนเทศการจัดการความรู้ของส่วนงานอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ผ่านกลไกการประชุมผู้บริหารงานกิจการนิสิต และการประชุมบุคลากรของส่วนงาน ร่วมถึงเผยแพร่เผยเว็บไซต์ของส่วนงาน

    6. ร่วมกำหนดและมอบหมายให้บุคลากรของส่วนงานนำแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

    7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงานและและมีกิจกรรมร่วมกัน

    8. สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้บริหาร พัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป