มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต ร่วมกับคลีนิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก โดยมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จัดบริการทางทันตกรรมถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร”

“กองกิจการนิสิต ร่วมกับคลีนิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก โดยมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จัดบริการทางทันตกรรมถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร”

วันนี้ (18ก.ค.62) ที่มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ได้มีโอกาสประสานงานและร่วมอนุโมทนาชื่นชมกับคณะคุณหมอที่มีความเป็นพุทธจิตอาสาตั้งใจถวายการอุปถัมภ์คณะสงฆ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ มีพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เป็นประธานกรรมการมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ได้จัดตั้งคลีนิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก ขึ้นเพื่อบริการตรวจรักษาฟันโดยไม่คิดค่าตอบแทนหรือแสวงหาผลกำไร โดยมีทีมงานพุทธจิตอาสาทั้งที่เป็นคุณหมอและทีมงานตั้งใจดำเนินงานมาโดยลำดับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในวันที่ 6,8,,21และ27 และเดือนกรกฎาคม วันที่ 13,18 และกำหนดอีกครั้งในวันที่ 25 นี้

เห็นการทำงานของทีมพุทธจิตอาสาของคลินกทันตกรรมสิริวัฑฒโกด้วยความเสียสละ ตั้งใจและอดทนปฏิบัติด้วยดีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายการอุปถัมภ์ดูแลให้บริการตรวจรักษาฟันผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ชวนให้นึกถึงคำที่พุทธองค์ตรัสแนะนำไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาผู้จะพึงพยาบาลพวกเธอก็ไม่มี ถ้าเธอไม่พยาบาลกันเอง ใครเล่าจักพยาบาล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจะพยาบาลเรา ก็พึงพยาบาลภิกษุไข้เถิด…”

การบริการตรวจสุขภาพฟันของคลีนิกทันตกรรมสิริวฑฺฒโก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งคุณหมอบัว ได้แจ้งข้อมูลให้ทราบว่าวันนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้ารับการทำฟันทั้งหมด 19 รูป โดยเป็นพระภิกษุสงฆ์ 18 รูป และภิกษุณี 1 รูป และรับบริการ ดังนี้ (1)การขูดหินปูน 8 รูป (2)อุดฟัน 10 รูป (3) ถอนฟัน 2 รูป (4) ตรวจฟัน 1 รูป (5) เอ็กซเรย์ 2 รูป โดยมีข้อสังเกต (Remark: มี 2 รูป อุดฟันและ X-Ray และ มี 1 รูป อุดฟันและขูดหินปูน ทั้งนี้คุณหมอได้ถวายข้อแนะนำเกี่ยวกับทันตสุขศึกษาและการแปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วย ขออนุโมทนาบุญไว้ ณโอกาสนี้

 

หมายเหตุ:- กำหนดการครั้งต่อไป ประจำเดือนกรกฎาคม กำหนดให้บริการในวันที่25

ติดต่อเพิ่มเติมที่ : สำนักงานอธิการบดีกองกิจการนิสิต หรือสำนักงานหอพักนิสิตนานาชาติ