มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2562 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ”

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2562 และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ”

วันที่ 17ก.ค.2562เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อุโบสถกลางน้ำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดยพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นผู้อาวุโสสูงสุด พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เป็นต้นนำพระภิกษุ สามเณร และภิกษุณีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาโดยมีการทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ทำสามีจิกรรมต่อพระเถรานุเถระ อธิษฐานเข้าพรรษาและถ่ายรูปร่วมกันตามลำดับ

การนี้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำทำสามีจิกรรมกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตที่อยู่จำพรรษาตามลำดับอาวุโส ซึ่งเป็นกิจที่ผู้น้อยควรทำแก่ผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อขอให้ท่านอดโทษกรรมที่อาจกระทำพลั้งเผลอล่วงเกินด้วยกาย วาจา และใจ เป็นธรรมเนียมที่ดีงามของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบกันมา

พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ได้ชี้แจ้งหลักการสำคัญของการอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ ตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกันตลอดพรรษากาล ท่านกล่าวถึงการกำหนดเขต การอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก มีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกระดับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก พวกเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ และกติการ่วมกันที่พวกเรากำหนด กิจกรรมสำคัญที่จะต้องมีในระหว่างพรรษาทั้ง การทำวัตร การทำสังฆกรรมอุโบสถ(ฟังพระปาฏิโมกข์ทุก 15 ค่ำ) ตัวแทนพระภิกษุที่จะสวดพระปาฏิโมกข์ เจ้าภาพจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสวดพระปาฏิโมกข์ เป็นต้น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ต่างประเทศทั้งเถรวาทและมหายานจากประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย เวียดนาม ภูฎาน จีน เนปาล อินเดีย พม่า ลาว และกัมพูชา ที่อธิษฐานจำพรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเป็นมงคลสมัยเพื่อการนี้

ในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขออนุโมทนาขอบคุณนิสิตทุกท่านที่ได้ช่วยกันรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของคณะสงฆ์ วัฒนธรรมที่ดีของนิสิต มจร นับเป็นความสามัคคีและงดงามของหมู่คณะ การที่ต้องอยู่ร่วมกันหมู่มากและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ของมวลนิสิต มจร ที่ต่างตระหนักและใส่ใจกระทำด้วยความเสียสละ อดทนและเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดียิ่ง ควรค่าแก่การอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวโดย: กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี