มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์”

วันนี้ (12ก.ค.2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธาน พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ การสำคัญนี้ผู้อำนวยการแจ้งกับผุ้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีถึงประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมตรวจประเมินการปฏิบัติงานว่า การปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานอื่น นอกจากจะได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเป็นกระจกสะท้อนการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว สิ่งสำคัญอื่นใดทีไ่ด้จากการปฏิบัติหน้าที่ คือ “การได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากส่วนงานนั้น ๆ รวมถึงข้อคิดความเห็นของคณะกรรมการที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่” ขอบคุณมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานตรวจสอบภายในที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้ จะนำผลที่ได้จากการเรียนรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงานตามบทบาทและหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายต่อไป..”