มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศให้อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ สายหยุด”

วันนี้ (12ก.ค.2562) ที่วัดนาคูโมทนามัย จังหวัดฉะเชิงเทรา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระครูชิโนวาทธำรง นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระสังคม กิตฺติญาโณ พระมหากฤษณะ นายชัชวาล เทียงเป นายวิชัย จันทรประโคน เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศให้กับท่านอาจารย์ดร.สมศักดิ์ สายหยุด อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ สายหยุด เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญหลายประการ สำหรับกองกิจการนิสิต ท่านอาจารย์ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างยิ่ง การถึงแก่กรรมของท่านอาจารย์เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 03.29 ที่ผ่านมาจึงนำมาซึ่งความเสียใจต่อปิยชนบุคคลที่เป็นที่รักของท่าน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน ขอดวงวิญญาณของท่านจงสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ