มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“องค์กรนิสิต มจร พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและองค์กร”

ทุกๆวันกับภารกิจที่ทีมงานองค์กรนิสิต มจร นำโดย พระจิรายุส อนุตฺตโร นายกองค์กรบริหารนิสิต  พระมหามงคล สิงฺหชยเมธี ประธานสภานิสิต ผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทีมมดงานทั้งสองส่วนที่สำคัญขององค์กรนิสิตโดยประสานความร่วมมือดำเนินการงานส่งเสริมกิจการนิสิต สวัสดิการนิสิตต่าง ๆ โดยมีคณะทำงานนิสิตจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ทั้งงานอำนวยความสะดวกในการขึ้นฉันฉลองศรัทธาเจ้าภาพบนอาคารหอฉัน งานอำนวยความสะดวกการใช้รถเมล์อย่างปลอดภัย งานกิจกรรมพัฒนานิสิต เห็นความตั้งใจทำงานของผู้นำนิสิตด้วยความเสียสละอดทน เดินตามรอยที่ดีงามของรุ่นพี่และบุรพาจารย์ที่ท่านได้กระทำเป็นแบบอย่างที่ดี ต้องแสดงความชื่นชมและอนุโมทนากับองค์กรนิสิตเป็นอย่างยิ่ง