มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กองกิจการนิสิต จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) การดูแลระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน”

วันที่ (11มิ.ย.2562) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) เรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของกองกิจการนิสิต เป็นการต่อยอดจากงานที่ได้ร่วมกำหนดความรู้ที่สำคัญของกองกิจการนิสิต  โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือจากคุณถาวร ภูษา  ตำแหน่งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ ระบบรถเมล์ การเขียนข่าวลงข่าว และการจัดการทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์

  

 

โดยมีบุคลากรกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เช่น พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต พระครูชิโนวาทธำรง รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายเกษม ประกอบดี นักวิชาการชำนาญการ พระสังคม กิตฺติญาโณ, พระครูพิมลสรกิจ พระมหากฤษณ กิตฺติภทฺโท พระทัศพร เป็นต้น โดยมีนายกองค์กรนิสิต เลขานุการสภานิสิต และรองนายกองค์กรนิสิต เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง