มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ประชุมบุคลากร กองกิจการนิสิต ครั้งที่4/2562”

วันนี้ (6มิ.ย.2562) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ร่วมประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต มีพระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานมีวาระสำคัญ เช่น การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ การเตรียมการเรื่องหอพัก,การเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานสนับสนุน, การปรับเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร, การจัดการเรื่องรถเมล์ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง,การติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่วนงาน เป็นต้น