มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 (2561)

ขั้นตอนการส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2
1.จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 2 (กน.ปศ.09) https://bit.ly/2AJiBto
2.อัพโหลดส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 2 ผ่านระบบ https://bit.ly/2RquDSJ
3.จัดทำหนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 2 (กน.ปศ.08) ส่งฝ่ายกิจการนิสิต ที่ท่านสังกัด
– สำหรับส่วนกลาง https://bit.ly/2RHpyVF
– หรือส่วนภูมิภาค https://bit.ly/2D6ZsTU
4.แก้ไขข้อมูลการส่งรายงานครั้งที่ 2 ได้ที่ https://bit.ly/2RJnSem
5.ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 2 https://bit.ly/2DfZqJp
#ศึกษาขั้นตอนการส่งรายงานครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/2RokdD6
#ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 (ตามปฏิทินการปฏิบัติศาสนกิจ 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร

File File size Downloads
pdf ปฏิทินการปฏิบัติศาสนกิจ15-02-2561 96 KB 107