มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ.กองกิจนิสิตประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์

“ผอ.กองกิจนิสิตประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์”

วันนี้ (9ม.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวในประเทศไทย โดยมีพระอาจารย์โสภา ธมฺมปทีโป ประธานสมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

การนี้ได้กล่าวให้กำลังใจ ชื่นชม และอนุโมทนาต่อกิจกรรมต่างๆที่สมาคมนิสิตนักศึกษาสงฆ์ลาวในประเทศไทยได้ปฏิบัติร่วมกัน เป็นไปตามนโยบายที่พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้กล่าวมอบไว้ พร้อมได้ให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพำนักอยู่ในประเทศไทย และหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมโดยนิสิตในเขตพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว