มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสา มจร

โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสา มจร
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ บ้านขุนสอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ขอเชิญร่วมบุญบริจาคสิ่งของ เช่น
-ข้าวสารอาหารแห้ง
-มาม่า ปลากระป๋อง
-เครื่องนุ่งห่ม
-ยารักษาโรค 
-อุปกรณ์การเรียน
-อุปกรณ์กีฬา