มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ร่วมประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

“ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ร่วมประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563”

ระหว่างวันที่7-8 ม.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และพระสังคม กิตฺตญาโณ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 การนี้มีพระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษถวายรายงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองกิจการนิสิตเนื้องานที่เกี่ยวกับงานการบริการวิชาการโดยนิสิต มีสาระสำคัญ คือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต้องสร้างมูลค่าของงานเดิมที่อยู่ให้เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างพุทธนวัตกรรม เช่น โครงการธรรมจาริกบนพื้นที่ที่ราบสูง ,โครงการธรรมจาริกเพื่อสร้างสันติสุขพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หรือโครงการธรรมจาริกเขตพื้นที่ชายแดนภาคอีสาน,โครงการจัดการศึกษาให้แก่บุตรธิดากลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตโรงงาน,โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน, โครงการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นต้น

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย กองแผนงาน, กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มจร