มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับแต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์”

ในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มจร และศิษยานุศิษย์ ขอกราบมุทิตายินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้รับแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ”