มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปิดโครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ประจำปี 2561

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปิดโครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ประจำปี 2561 ชื่นชมอนุโมทนา ย้ำโอกาสดีในการพัฒนาตน”
วันนี้ (28ธ.ค.2561) เวลา 09.30 น. ที่อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธญา พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นองค์ประธานมอบเกียรติบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ รวม 2,233 รูป/คน ซึ่งผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตามโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561
การนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี เช่น พระราชปริยัติมุนี,ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ พระราชสิทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระเมธีวรญาณ,ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ เป็นต้นเมตตาเป็นเกียรติในพิธี
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ในนามพระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ กล่าวถวายรายงานว่า ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ จำนวน 16,995 รูป/คนปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น
ในส่วนการเข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนิสิตบรรพชิตคณะพุทธศาสตร์เข้าร่วม จำนวน 350๐ รูป และนิสิตคฤหัสถ์ทุกคณะ (ส่วนกลาง) จำนวน 237 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 537 รูป/คน
การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ (1) มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (2) นิสิตได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะนิสิตอันพึงประสงค์เป็นไปตามนวลักษณ์ ๙ ประการและเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ (3) นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้อย่างถูกต้อง และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ไปใช้และเผยแผ่อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พระราชวรมุนี,ดร. ได้ให้โอวาทสรุปสาระสำคัญว่า…ขออนุโมทนาและขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตามโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานในครั้งนี้
ได้กล่าวมาตลอดว่า การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของทุกท่านในช่วงแรก ๆ ท่านอาจยังสับสนอยู่บ้างและเข้าใจว่าต้องมาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หากแต่เมื่อปฏิบัติไปสักพักเริ่มเข้าใจ จิตได้รับการพัฒนา เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว หลายท่านอาจมีความรู้สึกว่า…เป็นความโชคดีของเราที่มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสและจัดให้มีโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน10 วันต่อเนื่องกันโดยความเมตตาของพระวิปัสสนาจารย์ที่ช่วยแนะนำชี้ทางให้ ซึ่งช่วยให้เราได้พัฒนาจิตใจเกิดสมาธิได้ปัญญารอบรู้มากขึ้น หากท่านรู้สึกและคิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสและความโชคดีของท่าน ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่ง
ส่วนนิสิตท่านใดซึ่งส่วนใหญ่อาจเป็นนิสิตปี 1 ที่ยังไม่มีประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม 10 วันต่อเนื่องแบบนี้ เพื่อเสริมวิชาธรรมะภาคปฏิบัติที่เราเรียนในชั้นเรียน อาจจะยังมีความรู้สึกว่าต้องปฏิบัติตามข้อบังคับก็ถือว่ายังต้องพัฒนาและเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อจรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทำหน้าที่เพื่อสงฆ์และสังคม ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561ขอปิดโครงการ