มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต