มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดี มจร ชื่นชมอนุโมทนานิสิตปฏิบัติธรรม ย้ำเป็นโอกาสดีเพื่อพัฒนาตนและสร้างสุขในชีวิต

“รองอธิการบดี มจร ชื่นชมอนุโมทนานิสิตปฏิบัติธรรม ย้ำเป็นโอกาสดีเพื่อพัฒนาตนและสร้างสุขในชีวิต”

วันนี้(20ธ.ค.2561) เวลา 18.00 น. ที่อาคารปฏิบัติธรรมสถาบันโพธิญาณมหาวิชชาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร และประธานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี เดินทางให้กำลังใจคณะทำงาน และให้โอวาทแด่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งเข้าปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติธรรมสถาบันโพธิญาณมหาวิชชาลัย

การนี้มีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มจร นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ถวายการต้อนรับ และกล่าวถวายรายงานถึงความเป็นมาของการจัดโครงการฯ และวัตถุประสงค์ในครั้งนี้

พระราชวรมุนี,ดร. ได้ให้โอวาทสรุปสาระสำคัญว่า…ขออนุโมทนาและขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯดีๆแบบนี้ …คนที่มีความสุขในโลกคือคนที่วางได้และอยู่กับธรรมชาติ การปฏิบัติธรรมของทุกท่านขอให้วาง ทำใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิ อย่าคิดว่ามาปฏิบัติธรรมตามข้อบังคับ เพราะว่านี้คือโอกาสที่นิสิตจะได้พัฒนาตนเอง เพื่อค้นพบสัจธรรมในชีวิตเพื่อให้เกิดความสุข เป็นโอกาสที่ทุกท่านรอคอยได้วางภาระและกลับมาสู่ธรรมชาติ

หลายท่านผ่านโลกธรรมมาพอสมควรโอกาสดีที่มาปฏิบัติจึงเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาตนเอง เราจะมีความสุขหลายเท่าถ้าท่านค้นพบสัจธรรมของชีวิต การปฏิบัติกรรมฐาน 2 อย่าง คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน อยู่ที่ว่าพระวิปัสสนาจารย์จะให้อันไหนก่อน หากเริ่มจากสมถกรรมฐานสุดท้ายก็ก้าวสู่วิปัสสนากรรมฐานเช่นกัน

ขอให้ทุกท่านตั้งใจฝึก วิปัสสนากรรมฐานเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรทำเล่นๆ ทำอะไรก็ควรทำให้สำเร็จ อย่าสักแต่ว่าทำเพราะถูกบังคับ จะทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในปีการศึกษานี้ ในทัศนะส่วนตัวหากท่านมีสมาธิดีขึ้น เรียนดีขึ้น ทำงานดีหากมีโอกาสหรือบารมีท่านอาจมีพัฒนาการที่ดีก้าวหน้าตามลำดับก็เป็นบุญบารมีของท่านท่านอาจต่อยอดเป็นพระวิปัสสนาจารย์ในอนาคต ขอให้ตั้งใจและอนุโมทนาทุกภาคส่วน

ขอบคุณรูปภาพMCU TV/ข่าวโดยกองกิจการนิสิต