มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนงาน หัวหน้าภาค คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มวก. ๔๘ พรรษา มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ส่วนกลาง เข้าร่วมพิธีการ จำนวน ๓๕๐ รูป/คน
 
รายงานโดย ปชส. มจร