มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร

อธิการบดี มจร เมตตาให้ผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) เข้าพบ ชื่นชม และให้กำลังใจ หวังเป็นมดงานช่วยขับเคลื่อนงานบริการสังคม สนองงานคณะสงฆ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย”

วันนี้ (4 ธ.ค.61) เวลา 10.45 น. ที่สำนักงานอธิการบดี ได้รับโอกาสจากพระเดชพระคุณองค์อธิการบดี มจร พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. นำคณะผู้แทนนิสิตสมาพันธ์องค์กรนิสิต(ภาคอีสาน) เข้าพบเพื่อถวายรายงานและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนิสิต มจร

การสำคัญนี้ พระเดชพระคุณองค์อธิการบดีได้เมตตาให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรนิสิต  มีสาระสำคัญโดยสรุปว่า แนวทางการดำเนินงานขอให้เป็นไปตามกรอบของข้อบังคับหรือหลักการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและความเชื่อมโยงของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากการรายงานเบื้องต้นของผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ต้องขออนุโมทนาและชื่นชมที่กองกิจการนิสิตได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของนิสิต

การดำเนินงานกิจกรรมบริการสังคมของนิสิตทั้งโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตบรรพชิต และการปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิตคฤหัสถ์ แม้การบริการวิชาการสังคมจะอยู่ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมและบริการสังคม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีและประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ชุมชนและสังคมก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็มาจากกำลังพลหรือมดงานที่เป็นนิสิต การที่นิสิตคิดหรือดำเนินการใด ๆในทางที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ ชุมชนและสังคมจึงขออนุโมทนาและชื่นชม

พระมหากิตตินนท์ กิตฺติวิญญู เลขาธิการสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) ได้เปิดเผยว่า สมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร ภาคอีสานเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีขององค์กรนิสิตระหว่างวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมนวลักษณ์ ๙ ประการของความเป็นนิสิต มจร ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

การเดินทางร่วมกับคณะเพื่อน ๆ มาครั้งนี้ มีพระมหาปิยพงษ์ อุปเสโน นายกองค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เลย พระสถาพร อิทฺธิเตโช นายกองค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครพนม พระอนุกูล สิรินฺธโร ประธานสภานิสิต วิทยาลัยร้อยเอ็ด พระศรีสุวรรณ อตฺถเมธี เลขานุการสภานิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี และคณะ เป็นต้น เพื่อถวายรายงานและขอโอกาสรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) จากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะองค์อธิการบดี การได้มีโอกาสเข้าพบองค์อธิการบดีและผู้บริหารในวันนี้จึงรู้สึกดีใจและได้กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง พระมหากิตตินนท์กล่าวในตอนท้าย

ในฐานะผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีที่ให้โอกาสคณะผู้แทนสมาพันธ์องค์กรนิสิต มจร (ภาคอีสาน) เข้าพบ สังเกตได้ว่า ภายหลังจากการที่เข้าพบองค์อธิการบดี ได้เห็นถึงความดีใจของนิสิต ที่ได้รับโอกาสสำคัญนี้ทำให้ผู้แทนนิสิตได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานจากผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อว่า นอกจากนิสิตจะได้ทราบนโยบายและแนวทางแล้ว คงได้กำลังใจและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นนิสิต มจร ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และร่วมเป็นมดงานที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนงานองค์กรนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน ร่วมถึงการได้สนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย