มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศให้นิสิตชาย-สัญชาติไทย (พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์) มจร ส่วนกลาง เรื่อง “การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี ๒๕๖๒

กองกิจการนิสิต มจร. ประกาศให้นิสิตชาย-สัญชาติไทย (พระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ์) มจร ส่วนกลาง เรื่อง “การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี ๒๕๖๒” ยื่นเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๐ ม.ค.๒๕๖๒