มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ.กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ประชุมรับฟังความเห็น และสื่อสารนโยบายการขับเคลื่อนงานปฏิบัติศาสนกิจผ่านอนุกรรมการฯ

“ผอ.กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ประชุมรับฟังความเห็น และสื่อสารนโยบายการขับเคลื่อนงานปฏิบัติศาสนกิจผ่านอนุกรรมการฯ”

วันนี้(29 พ.ย.61) เวลา 09.30 น. ที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ลงพื้นที่ เข้ากราบนมัสการขอโอกาสถวายรายงานและรับข้อคิดความเห็นจากพระปิฏกโกศล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับงานกิจการนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนงานกิจการนิสิตต่าง ๆ ตามนโยบายของพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กิจการนิสิต เพื่อรับฟังความเห็น และสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติ รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ