มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนิสิตที่พักอยู่หอพัก

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนิสิตที่พักอยู่หอพัก”

วันที่(28พ.ย.2561) เวลา 09.00 น. พระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นปกติและประจำในทุกวัน หากพระเดชพระคุณว่างจากงานบริหาร งานสอน และงานประชุม จะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหอพักเพื่อติดตามงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหอพักโดยเฉพาะการปลูกนิสัยการรักษาความสะอาดของหอพักให้กับนิสิตตั้งแต่ในห้องพัก เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและชาวนิสิตหอพัก