มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เยี่ยมชมองค์กรนิสิต วส.พุทธชินราช และประชุมรับฟังความเห็น ทำความเข้าใจและสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตส่วนภูมิภาค

“เยี่ยมชมองค์กรนิสิต วส.พุทธชินราช และประชุมรับฟังความเห็น ทำความเข้าใจและสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตส่วนภูมิภาค”

วัน(14พ.ย.61) เวลา 09.30 น. ที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ วส.พุทธชินราช เข้ากราบนมัสการขอโอกาสถวายรายงานและรับความความเห็นจากพระศรีรัตนมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับงานกิจการนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนงานกิจการนิสิตต่าง ๆ ตามนโยบายของพระราชวรมุนี,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรเพื่อรับฟังความเห็น สร้างการรับรู้และสื่อสารนโยบายงานกิจการนิสิตสู่การปฏิบัติ รวมถึงชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิบัติศาสนกิจผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านกิจการนิสิต

นอกจากนี้ได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจองค์กรนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มีนายกองค์กรนิสิต และคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร มีกิจกรรมและแนวทางหลายอย่างที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ปัจจุบัน ชื่นชมและอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตและองค์กรนิสิตที่นี่เป็นอย่างยิ่ง

กราบขอบคุณท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และอนุโมทนาขอบคุณนิสิตที่พาชมสถานที่และนำส่งสนามบิน