มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี63 ย้ำพร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอ มส.และครม.ทราบทุกเดือน

“รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี63 ย้ำพร้อมจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอ มส.และครม.ทราบทุกเดือน หวังบูรณาการขับเคลื่อนงานปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง”

วันนี้(13พ.ย.2561) เวลา 13.30 น.ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นครปฐม พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในฐานะประธาน คปพ. พร้อมผู้แทนคณะกรรมการ ฯ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรองเจ้าคณะภาค6 ได้หารือเชิงนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และการบูรณาการแผนงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กับ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ก่อนประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ( คปพ.)

หลังจากนั้นในเวลา 14.00-17.00 น.ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ( คปพ.) โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เช่น รอง ผอ.พศ. ผอ.ระดับอำนวยการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญของการประชุม คปพ. ครั้งนี้ คือ การติดตามโครงการเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการแผนงบประมาณปี 2562 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณปี 2563 และจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอ มส. และ ครม. รับทราบทุกเดือน

ขอบคุณภาพและข่าว:จากฝ่ายเลขานุการฯ คปพ.