มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุม คกก.โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ป.ตรี

“ประชุม คกก.โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ป.ตรี”

วันนี้ (12 ต.ค.2561) เวลา 13.30-16.30 น. ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 มีวาระสำคัญเสนอเพื่อพิจารณาคือ เรื่องสถานที่ปฏิบัติธรรม เรื่องงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติธรรม และเรื่องระเบียบการปฏิบัติธรรม การบริหารจัดการโครงการฯ แนวทางการสอนและฝึกปฏิบัติเป็นต้นฯ

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบสถานที่ปฏิบัติธรรม มจร ส่วนกลางปี 2561 ระหว่าง 17-27 ธ.ค.61 ได้แก่

  1. คณะพุทธศาสตร์ สถานที่ มจร วังน้อย
  2. คณะครุศาสตร์ สถานที่ แคมป์สน เพชรบูรณ์
  3. คณะมนุษยศาสตร์ สถานที่ ส่วนไผ่ นครปฐม
  4. คณะสังคมศาสตร์ สถานที่ มหาจุฬาอาศรม นครราชสีมา
  5. IBSC ป.ตรี สถานที่ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เพชรบูรณ์
  6. นิสิตคฤหัสถ์ ป.ตรี ส่วนกลาง ทุกคณะทุกสาขาวิชา มจร วังน้อย