มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมเป็นวิทยากรหนุนเสริมการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ คณะสงฆ์ธรรมยุตโคราช

“ผอ.กองกิจการนิสิต มจร ร่วมเป็นวิทยากรหนุนเสริมการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ คณะสงฆ์ธรรมยุตโคราช”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช วัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หนุนเสริมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์พื้นที่ต้นแบบระดับจังหวัด(ธ)มีเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการ ทุกอำเภอและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น พระศรีธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมือง-สีคิ้ว (ธ) โดยพระวินัยโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) เป็นประธานประชุมและมีพระอุดมธีรคุณ หัวหน้าศูนย์การศึกษาโคราช มมร วัดสุทธจินดา เมตตาเป็นผู้สานพลังหลักในพื้นที่

การนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันถึง เป้าหมาย พื้นที่ แผนและขั้นตอนการขับเคลื่อนโดยใช้ฐาน Best practice ของสำนักสงฆ์วัดป่ามะขามที่เป็นต้นแบบในอุปัฏฐากภิกษุอาพาธในระยะสุดท้าย รูปแบบพระคิลานุปัฏฐากของหลวงตาแชร์-หลวงพ่อหมอ และ Lesson learned ในพื้นที่ ที่เป็นองค์ประกอบ และ ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการกุฏิสงฆ์อาพาธที่ผ่านมา

ซึ่งนำไปสู่คำถามสำคัญในการร่วมคิดร่วมหาทางออก 3 ประเด็น คือ (1) กุฏิสงฆ์อาพาธและส่งเสริมสุขภาวะชุมชนต้นแบบ ควรเป็นอย่างไร (2) รูปแบบการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนควรมีลักษณะใด (3) การสร้างภาคีเครือความร่วมมือ ควรเป็นอย่างไร

ประเด็นคำถามที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันดังกล่าวนับเป็นบทสรุปของที่ประชุมว่า การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ นับจากนี้ไปเป็นพันธสัญญาใจของคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จะต้องช่วยกันหาคำตอบในพื้นที่ต่อไป