มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต • ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ •

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต • ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ •

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
…….
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีพระเถรานุเถระคณะกรรมการ ผู้แทน มจร, มมร. คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. และผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
____________________________________________________
สำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม